Concurs pentru ocuparea a opt posturi durata nedeterminata – infirmier debutant

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Psihiatrie Nucet anunta scoaterea la concurs în ziua de 25.10.2017, a 8 (opt) posturi vacante, durata nedeterminata, de infirmier debutant , in cadrul secţiilor unităţii .

 

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la Biroul RUNOS incepand cu data de 04.10.2017 pana la data de 17.10.2017 , orele 13.00 si vor contine urmatoarele documente:

-cerere de inscriere la concurs adresata directorului Unitatii de Asistenta Medico-Sociala de Psihiatrie Nucet

-copia actului de identitate

-copia actului de studii

-cazierul judiciar

-curicullum vitae

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

 

Documentele solicitate in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

 

Relatii suplimentare la tel.0259.339.743, int.14, Birou RUNOS.

 

Concursul va avea loc, la sediul Spitalului de Psihiatrie Nucet, dupa cum urmeaza:

 

Proba scrisa va avea loc in data de 25.10.217, orele 10.00. Contestatiile se depun in data de 26.10.2017 iar solutionarea lor va avea loc la data de 27.10.2017.

Interviul va avea loc la data de 30.10.2017orele 10.00. Contestatiile se depun in data de 31.10.2017 iar solutionarea loc va avea loc la data de 01.11.2017.

 

In data de 18.10.2017 comisia de concurs selectioneaza dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare.

Rezultatele selectarii se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”.

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun in 24 de ore de la afisare (19.10.2017).

Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la sediul unitatii in data de (20.10.2017 ).

 

CONDITII GENERALE:

1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

2. cunoaste limba romana;

3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

4. are capacitate deplina de exercitiu;

5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie;

6. indeplineste conditiile de studii;

7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a caror fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

CONDITII SPECIFICE:

– absolvent de scoala generala

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Tehnica de îngrijire a bolnavului (alimentaţie, toaleta, mobilizarea, pregătirea patului, transport si prevenirea escarelor) – C. Mozes

2. Atribuţiile din fişa postului

3. Ordin 1101 din 30 septembrie 2016- privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

4. O.M.S. nr. 961/2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea sterilităţii obiectelor şi meterialelor sanitare în unităţile sanitare de stat şi private

5. Ordin nr. 1226 din 3 decembrie 2012 privind aprobarea normelor tehnice, privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pe baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

 

 

TEMATICA:

1. Precauţiunile standard. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale.

2. Curăţenia.

3. Dezinfecţia.

4. Cod de procedură pentru separarea şi colectarea deşeurilor.

5. Asigurarea condiţiilor igienice bolnavului internat: pregătirea patului, schimbarea lenjeriei de pat, asigurarea igienei personale- corporale şi vestimentare bolnavului mobilizat, dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului în pat, efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat, efectuarea toaletei generale a bolnavului prin îmbăiere, schimbarea poziţiei bolnavului, mobilizarea lui, captarea dejecţiilor, efectuarea transportului bolnavului în unitate, alimentaţia bolnavului şi prevenirea escarelor de compresiune.