Concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic debutant

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Psihiatrie Nucet anunţă scoaterea la concurs în ziua de 31.10.2017 ora 10.00, la sediul unităţii, a postului vacant, durată nedeterminată, de consilier juridic debutant în cadrul unităţii.

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Compartimentul RUNOS începând cu data de 10.10.2017 până la data de 23.10.2017, orele 13.00 şi vor conţine următoarele documente:

 

– Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Psihiatrie Nucet

– Copia actului de identitate

– Diploma actului de studii superioare juridice

– Cazierul judiciar

– Curicullum vitae

– Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

 

Documentele solicitate în copie xerox vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor.

 

Relaţii suplimentare la tel. 0259339743, int. 14, Compartimentul RUNOS

 

Concursul va avea loc în data de 31.10.2017 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico-Socialăde Psihiatrie Nucet, orele 10.00 după cum urmează:

 

– În data de 24.10.2017 comisia de concurs selecţionează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

– Rezultatele selectării se afişează cu menţiunea „admis” sau „respins”.

– Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în 24 ore de la afişare (25.10.2017).

– Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul unităţii în data de 26.10.2017.

– Proba scrisă va avea loc în data de 31.10.2017, orele 10.00. Contestaţiile se depun în data de 01.11.2017 iar soluţionarea va avea loc la data de 02.11.2017.

– Interviul va avea loc la data de 03.11.2017, orele 10.00. Contestaţiile se depun în data de 06.11.2017 iar soluţionarea va avea loc la data de 07.11.2017.

 

CONDITII GENERALE:

1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

2. Cunoaşte limba română

3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

4. Are capacitate deplină de exerciţiu

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie

6. Îndeplineşte condiţiile de studii

7. Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a căror fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o compatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

CONDITII SPECIFICE:

– Absolvent al Facultăţii de Drept

– Specializarea Ştiinţe Juridice

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare

2. Legea nr. 168/1999- privind soluţionarea conflictelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.- actualizata

3. Legea nr. 98/2016- privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

4. Codul de procedură civilă

5. Contracte civile:

  • Contractul de vânzare-cumpărare (de furnizare, de prestări servicii)
  • Contractul de comodat
  • Contractul de sponsorizare

6. Legea nr. 514/2003- privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

 

TEMATICA:

1. Contractul individual de muncă

2. Timpul de muncă şi timpul de odihnă

3. Salarizarea

4. Proceduri de atribuire ale contractelor de achiziţie publică-cerere de ofertă

5. Dosarul achiziţiei publice

6. Garanţia de participare şi garanţia de bună execuţie

7. Criterii de atribuire a contractelor de achiziţie publică

8. Contractul de furnizare şi prestări servicii

9. Contractul de comodat

10. Contractul de sponsorizare

11. Procedura de soluţionare a cererii în contenciosul administrativ

12. Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier